За нас

Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли

БИ ЕНД ДИ ЕООД извършва инженеринг на газови и отоплителни инсталации; поддържака, ремонт и преустройване на парни и водогрейни котли; търговия с природен газ / метан и др.
Във фирмата работят екип от проектанти за изготвяне на проектната документация притежаващи Удостоверения от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Удостоверение № 09007/18.05.2007г по части: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. Удостоверение № 33001/31.07.2009 г. по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА. СМР за фирмата се извършват от подизпълнител, който притежава удостоверения издадени от Държавна агенция по метрология и технически надзор. Удостоверение № БС036/09.01.2008 г, даващо й право да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли и ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № БС056/29.11.2007 г., даващо й право да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. За процеса на преработване /компресиране/ на природен газ служителите притежават Удостоверения от Инспекция за държавен и технически надзор даващи право на лицата да работят на СПО поднадзорни обекти.

„БИ ЕНД ДИ „ЕООД

База
Фирмата разполага със складова база в Източна индустриална зона на гр. Сливен, оборудвана със съвременни технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели по отношение на работната среда в БИ ЕНД ДИ ЕООД е изградена, документирана и внедрена СУК на базата на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Image module

Газови и отоплителни инсталации

Извършва търговия с природен газ / метан

БИ ЕНД ДИ ЕООД извършва инженеринг на газови и отоплителни инсталации за промишлени,административни и битови нужди.Проектиране и изграждане на котелни централи на природен газ и алтернативни източници на енергия.Извършва търговия с природен газ/метан

Фирма „БИ ЕНД ДИ“ ЕООД гр. Сливен извършва две икономически дейности. От създаването на дружеството в началото на 2007г. до настоящия момент извършваме инженерни дейности, които обхващат:

-Проектиране на енерго ефективни и надеждни газови, отоплителни, климатични, вентилационни и ел. инсталации за нуждите на битовия, обществено-административния и промишления сектор.

-Доставка на материали, уреди и съоръжения за изграждане на газови, отоплителни, ВиК и Ел. инсталации.

-Строително-монтажни работи по упоменатите по-горе инсталации.

-Консултантска дейност за същата сфера.

-Поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност.

Фирмата функционира активно на пазара в Югоизточна България. През годините фирмата е работила на различни места в страната. Обектите са разнообразни по вид и извършени дейности.