Полезни съвети

Пет причини за да използваме природния газ

Първо. Цената на природния газ е по-ниска в сравнение с други източници на енергия, използвани в бита, като ел. енергия, нафта и пропан-бутан.

Един киловатчас енергия, произведен с природен газ, в момента битовите потребители в Сливен заплащат по 9,1 стотинки с ДДС. За сравнение, същото количество енергия, произведено с електричество струва 15,5 стотинки (средна стойност на дневната и нощната тарифи), с нафта за отопление – 19,6 стотинки и с пропан-бутан – 20.5 стотинки. Естествено традиционните за българина дърва и въглища са с около 10% по-евтини от природния газ. Но трябва да се вземе предвид, че твърдите горива отделят много сажди и отровни газове при изгарянето им в битови условия и съответно замърсяват помещенията, където изгарят, за което се налага честото им пребоядисване. Освен това за тяхното използване са необходими транспорт, складови помещения, неколкократни товаро-разтоварни дейности, рязане, цепене, изхвърляне на пепел и сгурия, поддръжка на изправни комини и димоотвеждащи тръби и т.н.

 

Второ: Експлоатацията на газовите уреди за изгаряне на природен газ е напълно автоматизирана , безопасна и икономична.

Съвременните газови уреди (котли, бойлери и конвектори) разполагат с най-модерна газова арматура и електронно управление, които осигуряват перфектна защита против изтичане на газ в помещенията, където са разположени газовите уреди. Освен това горивния процес се регулира плавно и икономично, съобразно желаните от потребителя параметри като: температура на въздуха, температура и разход на санитарната вода, количество произведена гореща санитарна вода – от 1 л. до 1000 л. без ограничение и без прекъсване и нито грам преразход на гориво. Готварските печки на природен газ са най-икономичните и безопасни уреди , защитаващи помещението от изтичане на газ , поради изгасване на пламъка и др. Сметките през лятото за топла вода и готвене с природен газ, рядко надвишават 20-25 лв., докато при използването на електрически бойлер и ел. готварска печка, за същите нужди, се плащат сметки от порядъка на 30-50 лв. Природният газ при изгарянето си не отделя нито сажди, нито пък отровни газове като серен двуокис от твърдите горива например. Отделят се единствено водни пари и въглероден двуокис. Природният газ е 2 пъти по-лек от въздуха и съответно 4 пъти по-лек от пропан-бутана. Затова при евентуално изтичане природният газ веднага напуска помещенията през най-малките отвори и процепи и отлита в атмосферата, за разлика от пропан-бутана, който се наслоява на дъното на помещенията и създава непосредствена опасност от задушаване и взрив.

 

Трето: Природният газ е най-достъпното гориво.

За да се ползва природния газ, не е необходимо той да бъде търсен, избиран, транспортиран, складиран и съхраняван. Природният газ се ползва веднага, когато потребителят пожелае. Ползва се колкото и докато потребителя пожелае, независимо дали през деня или през нощта цената на природния газ е една. Ползването му не е свързано с никакви физически усилия и трудности, както е например при пропан-бутана – транспортиране и пренасяне на 30 килограмови бутилки и т.н. Природният газ може да се ползва 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, практически докато потребителят пожелае и не изключи уредите от кранчето или копчето за управление. Ползвайки природния газ Вие си осигурявате отопление, гореща санитарна вода (за къпане, пране и миене на съдове) и готвене.

 

Четвърто: Природният газ е икономично и ефективно гориво.

Потребителят на природен газ може да контролира индивидуално потреблението си и не зависи от общи сградни части, такси мощност и преразпределение на общи загуби, както е при използващите услугите на топлофикационните дружества. Всеки битов потребител използва индивидуално измерващо устройство (газомер) за потребения от него природен газ. Той може да поиска по всяко време метрологична проверка на газомера или документ, удостоверяващ извършената такава, съгласно нормативните документи и Правилата за търговия с природен газ. Потребителят може със съдействието на „ПГ” ООД да извърши контролна засечка на разхода си на природен газ за определен период от време, свързан с определен режим на експлоатация на монтираните в жилището му газови уреди. Така той може да увеличава или намалява, респективно да планира относителния разход на гориво и в крайна сметка да подобри ефективността от използването на природния газ, съответно да намали финансовите си разходи.

 

Пето: Природният газ е горивото на бъдещето.

Европейските народи отдавна са загърбили твърдите горива и централното отопление и са се ориентирали към използването на природния газ като евтино, икономично, безопасно и екологично чисто гориво. Пред българските граждани, живеещи в градове, където се провежда битова газификация, какъвто е гр. Сливен, се явява уникалната възможност да подобрят стандарта си на живот, да променят начина си на мислене, да подобрят комфорта в жилището си и да се почувствуват европейци, като се газифицират и започнат да използват природния газ като източник на енергия в своите домакинства.

 

Конкурентност на природния газ спрямо алтернативните
енергоносители в страната, май 2011 година
Енергоносител Цени, в сила от 1 май 2011 година
Номинална цена Преизч. цена
лева/кВтч
Дизелово гориво за отопление 1907,16 лв/1000 литра 0,196
Мазут 3%S 1465,56 лв/тон 0,133
Пропан-бутан /за промишлени нужди/ 2615,1 лв/тон 0,205
Електрическа енергия
– дневна битова 0.182 лв/кВтч 0.182
– нощна битова 0.114 лв/кВтч 0.114
– средна битова (60/40) 0.155 лв/кВтч 0.155
– стоп. и обществени нужди (НН) – с една скала 0.197 лв/кВтч 0.197
Tоплинна енергия – cредна за топлофикационните дружества 97,82 лв/кВтч 0.098
Природен газ
– газопреносна мрежа 638,57 лв/1000 м3 0,069
– битови потребители (средна за дружествата на „Овергаз Инк. “ АД;) 927,22 лв/1000 м3 0,100
– стопански потребители (средна за дружествата на „Овергаз Инк.“ АД;) 801,08 лв/1000 м3